สมเด็จพระเทพเสด็จฯโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอ

697

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังแปลงเกษตรของนายคอเดร์ มะยูนุ เกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงเกษตรของเกษตรกร 7 ครอบครัว จาก 53 ครอบครัว ในตำบลบูกิต ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแดมูดอฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให้เป็นศูนย์สาขาที่ 2 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เมื่อปี 2526

โดยจัดทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอฯ ให้เป็นที่ทำกิน และส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรให้ทั่วถึง ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่ทำกิน ได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง มีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับทำนา ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรรวมถึงสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดิน พันธุ์ไม้ผล และพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตรงกับความต้องการของตลาด ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริในรูปแบบไร่นาสวนผสมตามความต้องการของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการขายผลผลิตตลอดทั้งปี

 

0%
Comments
Loading...