นายกฯเปิดใจรับฟัง ถกผู้นำท้องถิ่น

431

6 มีนาคม 2561

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบคณะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรสมุทรคีรี : เพชรบุรี-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร-ประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งประกอบด้วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนภาคเอกชน ประชาสังคม เกษตรกร และผู้นำศาสนา โดยมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวพบปะกับคณะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ว่า ในนามของคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกับคณะผู้นำท้องถิ่นบนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยในการทำงานต่าง ๆ อยากขอให้ทุกคนมองประเทศชาติไปข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรกับประเทศ ที่ผ่านมานั้น ผู้นำท้องถิ่นทุกคนมีบทบาทมาตลอดในการทำงานให้กับท้องถิ่น ซึ่งในการทำงานของนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่มีเจตนาทางการเมือง เป็นการตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติ โดยสิ่งที่รัฐบาลทำในวันนี้ไม่ใช่เพื่อสืบทอดอำนาจ แต่ทำเพื่อแก้ไขสิ่งที่ติดขัด แก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่รัฐบาลเลือกตั้งไม่สามารถทำได้ ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้ง ถ้ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็จะเลือกตั้งลำบาก นายกรัฐมนตรีไม่อยากให้เกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นอีก และไม่อยากให้มีการต่อต้านการเลือกตั้ง เพราะได้มีการวางโรดแม็ปไว้แล้ว จึงขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันทำให้ประเทศปลอดภัย มีความมั่นคงยั่งยืน และต้องคิดทบทวนว่าจะทำให้การเมืองนำพาประเทศชาติเข้มแข็งได้อย่างไร อีกทั้งในการทำงานของผู้นำท้องถิ่นจะต้องทำให้ประชาชนรับรู้ จะต้องตอบโจทย์การปฏิรูป และจะต้องตอบยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ อย่าทำให้ประชาชนเลือกที่รักมักที่ชัง ให้มีความจริงใจต่อกัน รวมทั้งต้องทำให้ไม่เกิดปัญหาการเมืองเพื่อทำให้คนไทยมีความสุข ขอให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันคิดทำสิ่งใหม่ ๆ นายกรัฐมนตรีจะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้น และจะไม่ปล่อยให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในประเทศ ทั้งนี้ สิ่งต่าง ๆ ที่รัฐบาลทำก็เพื่อประชาชนทุกคน ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้มีผลประโยชน์หรือมุ่งหวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อเสนอการพัฒนาด้านต่าง ๆ จากคณะผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ ขอสนับสนุนให้ส่งเสริม Western Economic Corridor อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง สมุทรสาครครัวของโลก Hub of Seafood การส่งเสริมศักยภาพด้านการประมง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวชายฝั่ง การขยายเส้นทางคมนาคมเส้นทาง 3510 การสร้างทางรถไฟยกระดับที่เพชรบุรี การส่งเสริมให้ท่าฉลอม สมุทรสาครเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท การอนุมัติงบประมาณเพื่อทำถนนในเส้นทาง 3092 และ 3093 เพื่อลดปัญหาการจราจรในถนนพระรามสอง แก้ปัญหาความสะอาดในเมืองท่องเที่ยว การเร่งจัดตั้งกองทุนการประมงแห่งชาติ การผลิตแรงงานฝีมือ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี การตั้งสถานีวิจัยมะพร้าวและสับปะรดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ภายหลังการรับฟังข้อเสนอ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณผู้นำท้องถิ่นทุกคนที่แสดงความคิดเห็น พร้อมกล่าวว่าวันนี้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ จะต้องแก้ให้เกิดความยั่งยืน โดยในเรื่องถนนหนทาง รัฐบาลมีแผนดำเนินการทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะต้องทำในส่วนที่เร่งด่วนก่อน ทั้งนี้ ในการจะอนุมัติโครงการต่าง ๆ จะต้องมีความชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย และจะต้องชี้แจงคณะรัฐมนตรีได้ รัฐบาลมีแผนแม่บทการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน และแผนยุทธศาสตร์ชาติในการดำเนินงานไว้แล้ว สำหรับเรื่องการท่องเที่ยวในปัจจุบันควรจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงสุขภาพ รวมทั้งให้มีการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงจากจังหวัดไปสู่จังหวัด และเชื่อมโยงจากประเทศไทยไปที่ประเทศอื่นด้วย นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าในการทำโครงการต่าง ๆ ของผู้นำท้องถิ่นขอให้มีแผนการทำงานที่ชัดเจน ให้คิดวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ เพราะงบประมาณทั้งหมดมาจากภาษีของประชาชน รวมทั้งให้สร้างความเข้าใจกับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะนำข้อเสนอต่าง ๆ ไปพิจารณาในที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ต่อไป

0%
Comments
Loading...