สระแก้วจันทบุรีชุ่มฉ่ำฝนเทียมช่วย !

1,103

เมื่อเวลา 11.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมฝนหลวงและการบินเษตร ได้รับแจ้งการขอรับบริการสนับสนุนฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออก บริเวณพื้นที่ปลูกลำไยนอกเขตชลประทาน จำนวน 200,000 ไร่ บริเวณอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ปลูกพืชผักและผลไม้ จำนวน 1,000 ไร่ บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดระยอง และพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 2,250 ไร่ อ้อยโรงงาน 1,000 ไร่ และหญ้าเนเปียร์ 1,000 ไร่ บริเวณอำเภอ อรัญประเทศและอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จึงได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติการให้กับพื้นที่ดังกล่าว และได้ทำการแจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัด และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ของจังหวัดจันทบุรีและสระแก้วล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรได้รับทราบ

กรมฝนหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการช่วยชาวบ้านทำฝนหลวงในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วเป็นผลสำเร็จ

โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจันทบุรี ปฏิบัติภารกิจตามตำราฝนหลวงพระราชทาน 3 ขั้นตอน จำนวน 9 เที่ยวบิน 12.30 ชั่วโมงบิน โดยเครื่องบินชนิด CARAVAN จำนวน 3 ลำ คือ ภารกิจที่ 1 ขั้นตอนก่อกวน ใช้สารฝนหลวงสูตร 1(4/1) จำนวน 2,100 กิโลกรัม บริเวณแนวชายแดนของจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว ภารกิจที่ 2 ขั้นตอนเลี้ยงให้อ้วน ใช้สารฝนหลวงสูตร 1(4/1) จำนวน 1,400 กิโลกรัม สูตร 8 จำนวน 700 กิโลกรัม บริเวณทิศใต้ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ถึงอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และภารกิจที่ 3 ขั้นตอนโจมตี ใช้สารฝนหลวงสูตร 1(4/1) จำนวน 700 กิโลกรัม สูตร 4 จำนวน 1,000 กิโลกรัม และสูตร 3 จำนวน 500 กิโลกรัม บริเวณพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยผลปฏิบัติการฝนหลวงพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางคลอบคลุมเต็มพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี บริเวณอำเภอ วังสมบูรณ์ คลองหาด วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรได้รับน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำของพืชได้เป็นอย่างดี

0%
Comments
Loading...