สมเด็จพระเทพเสด็จฯโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

630

๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฏร์ประชาบำรุง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริฯ โดยโรงเรียนฯ แห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๖๐ คน ครู ตชด. และบุคลากร ๑๒ คน

ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีพัฒนาการตามวัย ไม่พบนักเรียนที่เป็นโรคคอพอก นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ จากการรับประทานอาหารกลางวัน ที่นำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันฯ อาทิ พืชผัก ไข่ไก่ ปลาดุก สุกรพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์เหมยซาน มาประกอบอาหารอย่างเพียงพอ และเป็นสถานที่ฝึกทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่นักเรียน ซึ่งประสบผลสำเร็จ

สามารถจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ก่อนขยายผลสู่ชุมชน ปัจจุบันมีชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมการขยายผลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชุมชน ได้แก่ การปลูกผักสวนครัวในล้อยางรถยนต์ การเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ รวม ๒๔ ครัวเรือน

 

0%
Comments
Loading...