โปรดเกล้าฯองคมนตรีเปิดโครงการฝายมีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

505
๘ มีนาคม ๒๕๖๑
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการฝายมีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.นาฝาย อ.เมืองชัยภูมิ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ร่วมกับทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันสร้างปิดกั้นกันลำห้วยยาง
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยน้อมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ ใช้วัสดุในธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างในการก่อสร้าง ใช้กระสอบทรายปิดกั้นน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อกักน้ำช่วงหน้าแล้งสำหรับใช้เพื่อการเกษตร กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐เมตร
สามารถกักเก็บน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาภูแลนคา ให้ราษฎรได้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง มีราษฎรได้รับประโยชน์ ๑๓๐ ครอบครัว กว่า ๕๐๐ คน โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ข้าราชการทหาร ตำรวจ นักศึกษาและประชาชนให้การต้อนรับ
ได้เดินทางไปที่หอประชุมสระหงส์ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และขึ้นเวทีบรรยายถ่ายทอดพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตครู แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กว่า ๕๐๐ คน ได้รับทราบและเข้าใจ สามารถบริหารจัดการ และผลิตนักศึกษา เพื่อออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นได้ตามพระราโชบายของพระองค์ อย่างแท้จริง
0%
Comments
Loading...