สมเด็จพระเทพ เสด็จฯงานวันปิดภาคเรียน

491

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ จนเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น งานหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 897 คน

0%
Comments
Loading...