สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจียและสาธารณรัฐอาร์เมเนีย

1,009

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา จอร์เจีย และสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2561

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมอลโดวา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านประวัติศาสตร์มอลโดวา เมืองโบราณออร์เฮอุล เวคิ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจอร์เจีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาทิ อารามจวารี มหาวิหารสเวทีสโคเวลี สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจอร์เจีย และเขตเมืองเก่ากรุงทบิลิซิ

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาร์เมเนีย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม อาทิ ป้อมปราการและอารามอัคฮ์ตาลา อารามฮักฮ์พาต สถาบันต้นฉบับตัวเขียนโบราณ เมสรอพ แมชทอตส์-มาเตอนาดาราน และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งอาร์เมเนีย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 23.40 น. และจะประทับเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ คิวอาร์ 832 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 18.50 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
11 มีนาคม 2561

0%
Comments
Loading...