บิ๊กตู่เตรียมบินออสเตรเลียประชุมอาเซียน !

361

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ ที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งการประชุมดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกในระดับผู้นำระหว่างอาเซียนกับเครือรัฐออสเตรเลียที่จัดขึ้นนอกภูมิภาคอาเซียน หัวข้อของการประชุมคือ การเสริมสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งในภูมิภาค ที่จะเน้นข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ 1.ความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-ออสเตรเลีย 2.หุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 3.ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และ 4.ประเด็นทางยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยหลังการประชุมจะมีการรับรองเอกสาร 2 ฉบับ คือ 1.ร่างปฏิญญาซิดนีย์ มีเนื้อหาแสดงเจตนารมย์ทางการเมืองของประเทศสมาชิก และเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลักดันการทำงานด้านความมั่นคง เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ ส่วนด้านเศรษฐกิจ จะเน้นให้มีการเปิดเสรีทางการค้า ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจของอาเซียน และด้านสังคม เน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านโครงการความร่วมมือทางการศึกษา ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ และเตรียมรับสังคมผู้สูงวัย และ 2.ร่างบันทึกความเข้าใจ เพื่อเป็นการทำงานเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือ ประสานงานระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรอง เสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรับมือกับสถานการณ์ก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งบันทึกดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ในวันลงนาม

0%
Comments
Loading...