องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

411

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ


อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอ่างเก็บน้าห้วยสะโตน พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร พระราชทานไว้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็ว

0%
Comments
Loading...