โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

394

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเองมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังการบรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จากผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสาน บ้านนายอภิรมย์ ผาวันดี ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านการปลูกแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการทำปุ๋ยอินทรีย์

 

0%
Comments
Loading...