ไทยย้ำความสำคัญของการสร้าง ความเชื่อมโยงทุกมิติ

456

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม สุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 แบบเต็มคณะ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความมั่นคงและความมั่งคั่ง ในภูมิภาค” ณ ศูนย์การประชุมนานาชาตินครซิดนีย์ โดยพลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ 

การประชุมสุดยอดอาเซียน – ออสเตรเลีย สมัยพิเศษ 2018 แบบเต็มคณะ ในหัวข้อ “การส่งเสริมความมั่นคงและ ความมั่งคั่งในภูมิภาค แบ่งเป็น 3 วาระ ได้แก่ การมีส่วนร่วมระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย การส่งเสริมหุ้นส่วน ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย และ ความร่วมมือเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายสากลระหว่างอาเซียน-ออสเตรเลีย

การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย เพื่อสร้างความมั่นคง และความมั่งคั่งในภูมิภาคให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ความใกล้ชิด ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้พัฒนาเชิงบวกในทุกมิติ (2) อาเซียนและออสเตรเลียมีผลประโยชน์ร่วมกัน เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยกลุ่มประเทศขนาดกลางควรหันหน้าเข้าหากัน เพื่อช่วยให้อินโด-แปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่เปิดกว้าง อยู่บนพื้นฐานของกติกาที่จะรักษาผลประโยชน์ และเคารพสิทธิของทุกฝ่าย (3) การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านการศึกษา และความมั่นคงของมนุษย์

การส่งเสริมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนและออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีเสนอว่าอาเซียนควรให้ ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และด้านดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมศักยภาพ และโอกาสของผู้ประกอบการ MSMEs และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน

การก่อการร้ายสากลการเผยแพร่ลัทธิและแนวคิดที่ยึดหลักความรุนแรง และแนวคิดสุดโต่งที่นิยมใช้ความรุนแรง ถือเป็นภัยคุกคามข้ามพรมแดนที่สำคัญ โดยไทยเห็นควรส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนและภูมิภาค

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เสนอให้ อาเซียนและออสเตรเลียร่วมมือกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน ความมั่นคงทางไซเบอร์และมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎกติกาสากล

0%
Comments
Loading...