โกงยุค คสช.พุ่ง ทั้งความเดือดร้อนและทุจริต

540

คสช. ระบุ ๙ เดือน ประชาชนแจ้งข้อมูล ๓,๖๖๔ เรื่อง ผ่าน “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๑๒๙๙” มีทั้งความเดือดร้อนและทุจริต โดยได้นำ ๕๙๔ เรื่องร้องเรียน จนท.รัฐประพฤติมิชอบเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบจนเป็นผลแล้ว ๑๕๗ เรื่อง ขณะเดียวกันส่ง กกล.รส. สนับสนุนการลงพื้นที่ของ ปปท. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
​​

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ มาตั้งแต่กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันยังคงเปิดให้บริการประชาชนต่อเนื่องผ่าน ๓ ช่องทางหลัก คือ สายด่วน ๑๒๙๙ , ตู้ ปณ.๔๔๔ และแจ้งด้วยตนเองผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ณ หน่วยทหาร โดยที่ผ่านมาการทำงานของศูนย์ฯ จะเป็น
ไปใน ๓ ลักษณะ คือ การรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนแล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ การส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบตามกระบวนการ รวมทั้งการส่งข้อมูลให้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกองกำลังชายแดนและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วยตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการให้มีความชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ล่าสุด เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้าสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐประจำพื้นที่ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน รวมทั้ง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคง อาทิ ผู้มีอิทธิพล อาวุธสงคราม ยาเสพติด บ่อนการพนัน เป็นต้น ก่อนส่งผลการปฏิบัติโดยรวมให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการต่อไป

ตลอดระยะเวลา ๙ เดือนตั้งแต่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ มีประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ จำนวน ๓,๖๖๔ เรื่อง แยกเป็น เรื่องความเดือดร้อนทั่วไป ๑,๗๕๘ เรื่อง , การทุจริตประพฤติมิชอบ ๕๙๔ เรื่อง , ยาเสพติด ๔๔๒ เรื่อง และเป็นเรื่องที่มีข้อมูลไม่ชัดเจน ๘๕๖ เรื่อง โดยประชาชนได้ใช้บริการแจ้งผ่านสายด่วน ๑,๐๘๓ เรื่อง , ตู้ ปณ. ๑,๙๑๙ เรื่อง , แจ้งด้วยตนเองในส่วนกลาง ๒๔๔ เรื่อง และแจ้งผ่านศูนย์รับเรื่องในภูมิภาค/หน่วยทหารทั่วประเทศอีก ๔๑๘ เรื่อง ซึ่งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ โดยคณะทำงานกลั่นกรองได้นำข้อมูลทุกเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณากลั่นกรองเป็นวงรอบทุกสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

​สำหรับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับมาจำนวน ๓,๖๖๔ เรื่อง ในช่วง ๙ เดือนที่ผ่านมาได้ถูกดำเนินการดังนี้
​​๑. ส่งเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเข้าข่ายประพฤติมิชอบให้
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตามกรรมวิธี จำนวน ๕๙๔ เรื่อง ในจำนวน
นี้มีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๕๗ เรื่อง พร้อมกับได้นำเรื่องเข้าสู่การดำเนินคดีตามกฎหมาย ตามความผิดในกรณีต่างๆ เช่น กรณีละเลยให้มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและปัญหามลพิษ, กรณีเอื้อประโยชน์การเสนอราคาสร้างถนน, กรณีรายงานข้อมูลเท็จในการเบิกเงินช่วยเกษตรกร, กรณีการจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วมไม่ตรงตามความเป็นจริง, กรณีเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการไม้แปรรูป, กรณีการเบิกเงินค่าจ้างแรงงาน แต่กลับใช้เครื่องจักรทำแทน, กรณีทุจริตจัดซื้อจัดหารถยนต์และรถดับเพลิง, กรณีใช้ตำแหน่งฉ้อโกงเงิน, กรณีฮั้วประมูลการสร้างถนน, กรณีช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดีต่างๆ เป็นต้น
​​๒. เรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๑,๗๕๘ เรื่อง เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนตามช่องทางที่รัฐบาลมีอยู่
​๓. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและยาเสพติด จำนวน ๔๔๒ เรื่อง ได้ส่งให้ต้นสังกัดดำเนินการสอบสวน และมีผลการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๗๙ เรื่อง
​​๔. เรื่องร้องเรียนที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะสามารถดำเนินการได้ ๘๕๖ เรื่อง อยู่ระหว่างการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียน

​​อย่างไรก็ตาม ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ นับเป็นช่องทางหนึ่งที่ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและการดำเนินคดี
ทางกฎหมาย รวมถึงการลงโทษทางวินัยและทางปกครองได้อย่างต่อเนื่อง

0%
Comments
Loading...