คสช.งัด ม.44 สั่งสมชัยหยุดปฏิบัติหน้าที่กกต.!

829

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 4/2561 เรื่องให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว ให้นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่คำสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายสัญชัย ศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง ถูกคสช.ใช้ม 44 สั่งให้หยุด ปฏิบัติหน้าที่ 1 การประพฤติตนไม่เหมาะสมกรณีให้สัมภาษณ์เรื่องการเลือกตั้งก่อให้เกิดการสับสน

สืบเนื่องจากนายสมชัย มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในกรณีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการและกําหนดการการเลือกตั้งด้วยถ้อยคําที่ไม่สมควร ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสน อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการจัดการการเลือกตั้งให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายสมชัย สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ กกต. โดยไม่ได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงไม่สมควรให้นายสมชัย ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งต่อไป

 

0%
Comments
Loading...