ดร.สุเมธ ติดตามโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา

844

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ติดตามการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ได้แก่ โครงการชัยพัฒนา – กาชาดไทย (บ้านทุ่งรัก)

ดูงานโครงการอุตสาหกรรมประมงพื้นบ้าน การวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารปูทะเล ดูงานโครงการทดลองเพาะปลูกปาร์มน้ำมันและเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงไก่ในแปลงปาร์ม การปลูกพืชผสมผสานร่วมกับปาร์มน้ำมัน และติดตามโครงการปรับปรุงโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์

0%
Comments
Loading...