เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย รัฐเพิ่มงบหลักประกันสุขภาพฯ

961

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ช่วยให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่าย และลดปัญหาสุขภาพของประชาชน โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรทองกว่า 48 ล้านคน และล่าสุด ครม. มีมติเห็นชอบกรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 62 วงเงิน 181,584 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 61 กว่า 6,024 ล้านบาท

ซึ่งงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้นนั้นจะนำไปสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้น ทั้งค่าบริการผู้ติดเชื้อ HIV ค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  ค่าบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน  ค่าบริการในพื้นที่กันดารเสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว

 

0%
Comments
Loading...