โปรดเกล้าฯองคมนตรี มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่

458

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมกับเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,069 ชุด ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

ณ สถานีตำรวจภูธรยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง, สถานีตำรวจภูธรกะพ้อ อำเภอกะพ้อ, สถานีตำรวจภูธรไม้แก่น อำเภอไม้แก่น, ที่ว่าการอำเภอทุ่งยางแดง และที่ว่าการอำเภอแม่ลาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้องคมนตรี ได้กล่าวถึงพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ เสียสละกำลังกาย กำลังใจ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่อย่างเป็นปกติและมีความสุข ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นอย่างยิ่ง

0%
Comments
Loading...