พระองค์เจ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ” ประทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

546

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

พร้อมด้วยผู้แทนโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เฝ้า ในการนี้ ประทานเข็มเรียนดี, วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 15 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,227 คน

ประทานพระโอวาทความว่า “ความสำเร็จทางการศึกษา ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ เห็นได้ว่าเป็นผลจากความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรของแต่ละคน ความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ ที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในกิจการงานทุกอย่าง ต่อไปภายหน้า ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพใดก็ตาม ทุกคนจึงควรรักษาความตั้งใจมุ่งมั่น และความขยันหมั่นเพียรนี้ไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เพิ่มพูน และกล้าแข็งขึ้นอยู่เสมอ หากปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เชื่อได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จที่สูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน”

0%
Comments
Loading...