ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

521

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จากนั้น พระราชทานผ้าสไบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชิญขึ้นห่มอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ซึ่งชาวจังหวัดนครราชสีมาพร้อมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2477 แล้วนำอัฐิมาบรรจุไว้ ณ ฐานรองรับ เพื่อให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาได้กราบไหว้ขอพร เป็นศูนย์รวมจิตใจ รำลึกถึงคุณงามความดีที่ท้าวสุรนารีได้สร้างไว้ต่อประเทศชาติ โดยจัดงานสมโภชน์เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 84

ทรงทอดพระเนตรรำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดยสตรีชาวจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ภริยาข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ส่วนราชการ กลุ่มแม่บ้าน 32 อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวนกว่า 5,000 คน ใช้เวลาฝึกซ้อมกว่า 2 เดือน เป็นกระบวนท่ารำบวงสรวงท้าวสุรนารี สดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ที่นำศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดุริยางค์ ตามแบบแผนในราชสำนักมาประยุกต์ผสมผสานให้งดงามตามแบบนาฏศิลป์ไทย เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารี และถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแก่ผู้รำ

ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า “คุณหญิงโม” เป็นชาวเมืองนครราชสีมา เกิดเมื่อปี 2314 เป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรีผู้มีส่วนกอบกู้เมืองนครราชสีมาจากผู้รุกรานเมื่อปี 2369 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ต่อมา คุณหญิงโม ได้รับการสถาปนาเป็นท้าวสุรนารี

0%
Comments
Loading...