บิ๊กตู่พอใจตัวเลขส่งออกเศรฐกิจดีขึ้นแนะระวังเรื่องตอบโต้การค้า

578

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของเดือนกุมภาพันธ์ว่า การส่งออกขยายตัวร้อยละ 10.3 ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12 โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดใหม่ และตลาดที่มีอยู่แล้ว ส่วนการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น 4 % เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.8 การค้าขายพืชผลทางการเกษตรขยายตัว 3.0 – 4 % ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้ โดยปัจจัยธรรมชาติเอื้อต่อภาคการเกษตร ปริมาณน้ำ และฝนดี ประกอบกับการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพทำให้การเพาะปลูกดีขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เช่น สภาพลมฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ภัยธรรมชาติ โรคระบาด และสิ่งสำคัญคือจะต้องยึดตลาดเป็นตัวตั้งในการผลิตและเพาะปลูก ในส่วนของการท่องเที่ยวเดือนกุมภาพันธ์มีมูลค่าสูงถึง 195.3 พันล้านบาท อัตราการขยายตัวอยู่ที่ 23.8 เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองมีความสงบ มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้การบริการ สะดวก ปลอดภัย โดยขอเน้นย้ำสนามบิน สถานีขนส่งต่างๆ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรองจะต้องพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า โดยภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจากการพูดคุยหารือแบบทวิภาคี การเจรจาในกรอบต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้เข้าร่วมการประชุม และการพูดคุยในทุกระดับ รวมทั้งความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เช่น ทูตพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมมือกันทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ รัฐบาลยังคงเฝ้าระวังมาตรการการตอบโต้ทางการค้าซึ่งมีหลายกลุ่ม หลายฝ่าย รวมทั้งประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ จะต้องมีมาตรการทำอย่างไรให้ประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้

0%
Comments
Loading...