สมเด็จพระสังฆราชทรงนำเจริญพระพุทธมนต์

918

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงนำเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

มหาเถรสมาคม มีมติให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เป็นประจำทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

0%
Comments
Loading...