ดีเอสไอร่วมกับสี่หน่วยงานจัดอบรมให้ความรู้หนี้นอกระบบ

406

กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ร่วมกับภาคี 4 หน่วยงาน คือ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและเครือข่ายศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี  ร่วมจัด โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายให้ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันกฎหมาย ห่างไกลหนี้นอกระบบแก่เด็กและเยาวชนและเครือข่าย

โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจ  51 แห่งและศูนย์ฝึก อบรม 19 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ รร.เบสท์ เวสเทิร์น พลัส แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 รุ่นๆละ 80 คน รุ่นแรกจัดขึ้นวันที่ 28-30 มี.ค. และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 2-4 เม.ย.

นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ภารกิจของกระทรวงจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในช่วงปลายน้ำ เมื่อประชาชนถูกฟ้องร้อง บังคับคดี หรือถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทำกิน สาเหตุจากการเป็นหนี้นอกระบบ จึงเข้าไปช่วยเหลือได้ค่อนข้างยากด้วยเงื่อนไขของข้อกฎหมาย หนี้นอกระบบเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ การจะแก้ไขปัญหา จึงเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และต้องดำเนินงานทั้งมิติของการปราบปรามนายทุนเงินกู้นอกระบบ การช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  การช่วยเหลือสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งทุนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม หรือการสังคมสงเคราะห์  ที่สำคัญต้องให้ความรู้กับประชาชนในการรู้เท่าทัน หากประชาชนมีปัญหา หรือได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายกับนายทุนเงินกู้ทั้งมาตรการทางอาญา ภาษี   การช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญา

0%
Comments
Loading...