โปรดเกล้าฯองคมนตรี ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

470

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมประชุม รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมเร่งรัดการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร จำนวน 6 โครงการ

โครงการขุดลอกและเสริมคันดินรอบหนองน้ำชะโนดพร้อมอาคารบังคับน้ำ จังหวัดอุดรธานี โครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านสุมณฑา จังหวัดอุดรธานี โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำวังคางฮูงในลำห้วยทอน จังหวัดอุดรธานี โครงการก่อสร้างสระเก็บน้ำวัดภูหินดังพร้อมก่อสร้างคันดินและอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเชียง (ตอนบน) จังหวัดอุดรธานี

องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยราษฎรและโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้สำเร็จลุล่วงและบังเกิดประโยชน์แก่ราษฎรโดยเร็ว
องคมนตรีพร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตามที่นายหา คำผาย พร้อมด้วยราษฎรบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้ขอพระราชทานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านโนนอุดม และหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

0%
Comments
Loading...