สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานวุฒิบัตร

508

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้คณะสามเณรวัดราชบพิธ

ซึ่งบรรพชาในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามและโรงเรียนวัดราชบพิธ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เฝ้ารับประทานวุฒิบัตร และรับประทานพระโอวาทก่อนลาสิกขา

0%
Comments
Loading...