สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

937

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ความว่า

“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดง ‘วิธูรชาดก’ ว่าด้วยวิธูรบัณฑิต อันเป็นพระชาติหนึ่งของพระองค์ในสมัยที่ทรงบำเพ็ญสัจบารมี วิธูรบัณฑิตได้สั่งสอนข้อควรประพฤติและข้อไม่ควรประพฤติของราชเสวกหรือข้าราชการทั้งหลายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เรียกธรรมะหมวดนี้ว่า “ราชวสดีธรรม” อันข้าราชการทุกหมู่เหล่าพึงศึกษาให้กระจ่างใจและน้อมนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อยังความวัฒนาผาสุกมาสู่ประเทศชาติ สมพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นประมุขของชาติ

​ราชวสดีธรรมประการหนึ่ง ซึ่งสมควรน้อมนำมาพิจารณา ปรากฏความว่า ‘ราชเสวกพึงเป็นผู้มีปัญญา สมบูรณ์ด้วยความรู้ ฉลาดในวิธีจัดราชกิจ รู้จักกาล รู้จักสมัย’ ดังนี้ ข้าราชการพลเรือนเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการรับภารธุระของประเทศชาติและประชาชน จึงจำเป็นต้องความรู้ความสามารถฉลาดหลักแหลมเป็นพื้นฐาน หากขาดปัญญาความรอบรู้ในการงานที่ตนรับผิดชอบเสียแล้ว ผลร้ายย่อมเกิดขึ้นได้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

ในขณะเดียวกัน ยังต้องเป็นผู้รู้จักกาลสมัย ทั้งเหตุในอดีตสู่ผลในปัจจุบัน พร้อมทั้งเหตุในปัจจุบันอันจะยังผลในอนาคต เพื่อความถูกต้องแม่นยำในการปฏิบัติหน้าที่ทุกประการ

ขอข้าราชการพลเรือนทุกภาคส่วนจงพากเพียรอบรมพัฒนาตนให้เจริญพร้อมด้วยสติปัญญาสามารถ เป็นผู้รู้จักกาลรู้จักสมัย มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าสู่อนาคตอันรุ่งเรืองได้อย่างมั่นคงสืบไป

0%
Comments
Loading...