สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานให้คณะสงฆ์จากต่างประเทศเฝ้า

สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานให้คณะสงฆ์จากต่างประเทศเฝ้า

453

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับประมุขและผู้นำสงฆ์จากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา พร้อมด้วยคณะ มีรายพระนามและนาม ดังนี้

สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพวงศ์ สังฆนายกฝ่ายมหานิกาย ประเทศกัมพูชา

สมเด็จพระอภิสิริสุคันธามหาสังฆราชาธิบดีกิตติอุทเทสปัณฑิตา (บัวร์ กรี) สังฆนายกฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ประเทศกัมพูชา

พระสะยาดอว์ ดร.ภัททันตะ เอคทิ พละ เจ้าคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

พระ ดร.ภัททันตะ นาคทีปะ เจ้าอาวาสวัดไจ จี ซอง ประเทศเมียนมา

พระ ดร.โกะกะมะ มังคละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสนาจันทนันทา เมืองแคนดี ประเทศศรีลังกา

ดร.คิ่น ฉ่วย ประธานสมาคมอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเมียนมา ประเทศเมียนมานายสมบูรณ์ เนียก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงธรรมการและศาสนา 

โอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ร่วมเฝ้าด้วย

80%
Awesome
  • Design
Source สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...