สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯทรงเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา-อัฐมีบูชา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯทรงเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา-อัฐมีบูชา

1,220

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปเมืองโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา-อัฐมีบูชา และเปิดพุทธมหาวิหารวชิรธรรม ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ 

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความว่า

“วันวิสาขบูชา และวันอัฐมีบูชา นอกจากจะเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังเตือนให้เราทั้งหลายได้ตระหนักในความเป็นจริงของสรรพสิ่ง ซึ่งล้วนตกอยู่ในลักษณะ ๓ ประการ ของสภาพธรรมที่มีจริง ที่มีปัจจัยปรุงแต่ง  ที่เกิดขึ้นและดับไป อันเป็นลักษณะสามัญ ที่เรียกว่า ‘ไตรลักษณ์’ ซึ่งประกอบด้วย อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว 

วันวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และวันอัฐมีบูชา อันเป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ย่อมเป็นวาระที่เตือนจิตสะกิดใจสาธุชนทั้งหลาย ให้เกิดธรรมสังเวช ให้เห็นความจริงของพระไตรลักษณ์ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสรรพสิ่งในโลก ให้เกิดความละคลายจากความเป็นตัวตน ความเป็นเราเป็นเขา ทำให้ตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจว่าชีวิตเป็นอย่างไร สามารถมีสติรู้เท่าทัน และรับรู้ต่อทุกอาการของการปฏิบัติตน 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานคำสอนอย่างแรกคือ สติ ในพระปฐมเทศนาก็คือ ‘สัมมาสติ’ และได้ประทานคำสอนสุดท้ายก่อนที่จะปรินิพพานคือ  ‘ความไม่ประมาท’ ก็หมายถึง ‘การไม่อยู่อย่างปราศจากสติ’ 

การที่จะปฏิบัติการงานให้สำเร็จได้ก็ต้องอาศัย สติ ควบคู่กันกับปัญญา คือสัมปชัญญะ ความรู้ตัว เป็นธรรมอันสำคัญ 

ขออนุโมทนากับเมืองโบราณ และพุทธมหาวิหารวชิรธรรมเมืองโบราณ ที่ได้ร่วมกันสืบต่อการทำความดีตลอดมา ขอให้รักษาความดีนี้เอาไว้ ให้สมกับพระมหาสมณภาษิตที่ว่า รกฺเขยฺย อตฺโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา จงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม“

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...