รัฐเดินหน้าระบบดิจิทัล กว่า 60,000 จุด ทั่วประเทศ

รัฐเดินหน้าระบบดิจิทัล กว่า 60,000 จุด ทั่วประเทศ

566

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดเผยว่า การปักหมุดระบุพิกัดตำแหน่งทางดิจิทัลของทำเนียบรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน CITIZENinfo  เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  และกรมการปกครอง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐ ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

การพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะแสดงบนแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐ รวมทั้งทราบสถานะว่าหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการจากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาครัฐเอาจริงกับการให้บริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร มีการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาบริการต่อไป

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ปัดหมุดจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วเกือบ 40,000 จุด จาก 60,000 จุด ทั่วประเทศและตั้งเป้าว่าการปักหมุดของหน่วยงานภาครัฐจะต้องเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งได้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน พร้อมทั้งแสดงสถานะสำเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรียกจากประชาชนในแต่ละจุดบริการ ที่สำคัญสามารถแสดงความเห็นและให้คะแนนความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐภายหลังเข้าใช้บริการได้ทันที โดยทุกความคิดเห็นจะนำมาพัฒนางานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ตรงใจมากที่สุด

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...