องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

572

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2520

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริในการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งแม่น้ำปี้ จรดแม่น้ำยม ในเขตอำเภอเชียงม่วน และส่งให้กับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการชลประทานแม่ยม ลุ่มน้ำปี้เป็นลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำยมมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 127 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่มีแหล่งเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำปี้เพียง 10 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี

เนื่องจากมีอ่างเก็บกักน้ำที่มีขนาดเล็กไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมาก ในช่วงฤดูแล้งจึงเกิดการขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี และในช่วงฤดูฝนก็จะมีปริมาณน้ำมากไม่สามารถเก็บกักน้ำได้จึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ท้ายน้ำ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างหัวงานและอาคารประกอบ

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...