นครสวรรค์เสนอเป็นฐานชีวภาพไบโอฮับ

นครสวรรค์เสนอเป็นฐานชีวภาพไบโอฮับ

454
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้เตรียมความพร้อมวางยุทธศาสตร์ด้านการดูแลสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลังและอ้อย เพื่อยกระดับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายนนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาให้การสนับสนุนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร และจังหวัดกำแพงเพชร เป็นฐานชีวภาพไบโอฮับ การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางถนนและทางราง
โดยทางรางจะให้สนับสนุนการก่อสร้างทางรถไฟสายนครสวรรค์ – กำแพงเพชร -ตาก- แม่สอด และแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำสำคัญในภาคเหนือตอนล่างสำหรับการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ หากโครงการที่เสนอได้รับการสนับสนุนจากที่ประชุม ครม.เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ซึ่งจะก่อประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงทางจังหวัดได้มีการกลั่นกรองมาแล้วอย่างถี่ถ้วน ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ที่จะเชื่อมเข้ากันซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละด้าน
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...