บิ๊กตู่ฝากประชาชนช่วยชุมชนตนเองเข้มแข็ง

บิ๊กตู่ฝากประชาชนช่วยชุมชนตนเองเข้มแข็ง

463

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ  ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมระหว่างคลองส่งน้ำของกรมชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำพิจิตร อยู่นอกเขตโครงการชลประทาน ความยาวของแม่น้ำประมาณ 127 กิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56,900 ไร่ และมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 43,700 ไร่

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูแหล่งน้ำพิจิตรให้มีสภาพที่ดีขึ้น พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็ง เพราะลำพังเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายเดียวคงมีจำนวนไม่เพียงพอ  หากประชาชนช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนก็จะสามารถแก้ไขสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  โดยใช้แนวทางประชารัฐ เพราะชุมชนถือเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ถ้าชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาประเทศก็จะมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป

ที่ผ่านมา แม่น้ำพิจิตรหรือแม่น้ำเมืองเก่า  เดิมเป็นแม่น้ำน่าน ต่อมาแม่น้ำน่านได้ไหลเปลี่ยนทิศทาง จนเกิดเป็นแม่น้ำพิจิตรในปัจจุบัน  เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยม  โดยแยกจากแม่น้ำน่านที่บริเวณบ้านดงเศรษฐี ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร  ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฟากฝั่งแม่น้ำดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารของประชาชนที่เพิ่มขึ้น เพราะระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ำกลับคืนมา

ที่สำคัญช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมช่วงที่น้ำหลากในแม่น้ำน่าน โดยสามารถตัดมวลน้ำน่านเข้าสู่แก้มลิงของพิจิตร ช่วยลดปริมาณน้ำที่จะหลากลงไปยังที่ราบภาคกลาง อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาบึงสีไฟซึ่งอยู่ทางตอนล่างได้อีกด้วย แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ได้แก่ การขุดลอกแม่น้ำพิจิตรทั้งสายตลอดความยาว 127 กิโลเมตร เพื่อกักเก็บน้ำ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...