สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงประชุมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

762

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 11

สถาบันแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้แก่สภากาชาดไทย และประเทศชาติ มาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นเวลา 104 ปี มาแล้ว โดยถือเอาวันที่ 16 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกำเนิดสถาบัน

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...