สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าฯ

493

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ชมนิทรรศการ “Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2361-2561” เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย โดยการทัศนศึกษาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก” กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอาจารย์พิเศษ

นิทรรศการ Great and Good Friends : ของขวัญแห่งมิตรภาพฯ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ โดยการจัดแสดงของขวัญที่แลกเปลี่ยนระหว่างกันตลอด 200 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เคยจัดแสดงมาก่อน และหลายชิ้นไม่เคยจัดแสดงในประเทศไทย แบ่งเป็น 9 ประเภท อาทิ พระราชสาสน์, พระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหมือนประธานาธิบดี, เครื่องถมทอง, ฉลองพระองค์และสิ่งทอ และของขวัญพระราชทานอื่น ๆ

สำหรับวิชา “ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก” มีเนื้อหาในการศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม บทบาทบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์กับประเทศไทย ของประเทศเอเชียตะวันออก ตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...