องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

546

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านแม่สะงา หมู่ที่ 2 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และสร้างขวัญกำลังให้กับผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้บังเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดทำโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน โดยนำภารกิจการดำเนินงานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่วนพระองค์ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำตามพระราชดำริพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา ลุ่มน่ำปาย และลุ่มน้ำสะมาด – ห้วยหมากกลาง ไปดำเนินการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อนซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะงา จึงได้บรรจุอยู่ในโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลักษณะโครงการชลประทานขนาดกลาง ประเภทอ่างเก็บน้ำสามารถเก็บกักน้ำได้ 645,000 ลูกบาศก์เมตร

สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,500 ไร่ ใช้ในการอุปโภค-บริโภค จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่สะงา และบ้านกุงไม้สัก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการประมงประจำหมู่บ้าน และยังสร้างความชุ่มชื้นแก่ป่าไม้ รวมทั้ง ป้องกันอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก และช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งของทุกปีอีกด้วย โอกาสนี้องคมนตรี และคณะได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาโพง ปลาตะเพียน และปลาแก้มช้ำ รวมจำนวน 50,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...