สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ

751

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดสร้างขึ้น เพื่อให้เป็นอาคารศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ และเวชศาสตร์ทหาร เน้นการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ทหาร และนักเรียนแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา และด้านเวชศาสตร์ทหาร ตลอดจนการจัดการภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

โดยได้พระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาต ให้เชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าอาคารฯ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...