โปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายทหารต่ำกว่านายพล

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศนายทหารต่ำกว่านายพล

1,840

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่พันโท ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันโท

2.ว่าที่พันโท เพียร กรรมใจ เป็น พันโท

3.ว่าที่พันตรีหญิง ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

4.ว่าที่ร้อยโทหญิง อภิรดี เพียงสุวรรณ์ เป็น ร้อยโทหญิง

5.ว่าที่ร้อยโทหญิง มาลี มงคล เป็น ร้อยโทหญิง

6.ว่าที่ร้อยโทหญิง สุธิดา พาที เป็น ร้อยโทหญิง

7.ว่าที่ร้อยตรี ไมตรี ภูวนาถภักดีกุล เป็น ร้อยตรี

8.ว่าที่ร้อยตรี บุญยงค์ เขตจำนันท์ เป็น ร้อยตรี

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึง 6 ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 และลำดับที่ 7 ถึง 8 ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2560 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...