บิ๊กตู่ดูงานบริษัทอังกฤษที่จะมาลงทุน EEC

บิ๊กตู่ดูงานบริษัทอังกฤษที่จะมาลงทุน EEC

490

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโมเดลการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับ EEC ของบริษัท เพียร์สัน ประเทศอังกฤษ

โดยที่บริษัท Pearson มีนโยบายแน่ชัดที่จะขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ EEC และ Thailand 4.0 โดย Pearson ได้ลงนาม MOU กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ของไทย เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาไทย ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง จะร่วมกับ EEC เพื่อพัฒนาคนให้กับอุตสาหกรรมใน EEC ด้วย

ในการนี้ตัวแทนบริษัท Pearson ได้บรรยายถึง Model การทำงานของบริษัท ที่จะนำไปปฏิบัติในไทยเพื่อผลิตบุคลากรให้แก่ EEC โดยโมเดลดังกล่าวเป็นการทำงานสี่เส้าระหว่าง รัฐบาล บริษัท Pearson ภาคอุตสาหกรรม และนักเรียน ให้สอดรับกัน ซึ่งโมเดลนี้ประสบความสำเร็จในสหราชอาณาจักร สามารถผลิตบุคลากร และกำลังคนให้กับประเทศในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เช่น บริษัท Rolls Roys และ British Telecom และโมเดลนี้จะสร้างกำลังคนให้กับ EEC ของไทยต่อไปด้วย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความมุ่งหวังในการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความพร้อมสู่การทำงาน มีวิชาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ และเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะระดับอาชีวะศึกษา ทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการฝึกงานในสถานที่จริง มุ่งให้คนพื้นที่นำความรู้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น ลดการกระจุกตัวในเมืองใหญ่

ช่วงท้ายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งโครงการพื้นฐานและทรัพยากรบุคคล หากโครงสร้างพื้นฐานดีแต่บุคลากรไม่ดีจะสูญเปล่า ต้องมีการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ และสร้างหลักคิดให้คนไทย ที่มิใช่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

บริษัท Pearson เป็นบริษัทธุรกิจด้านการศึกษาชั้นนำของโลก โดยภารกิจหลัก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ด้านการศึกษาในระบบ ที่ประเมินมาตรฐานและออกวุฒิบัตรการศึกษาในระบบสามัญ ให้บริการเรียนรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล ฯลฯ ด้านการศึกษานอกระบบ ทำหน้าที่ทดสอบและวัดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ และพัฒนาองค์กรพัฒนาคุณภาพด้านวิชาชีพเทคนิค เป็นต้น ด้านอื่นๆ คือ เป็นบริษัทที่นับว่าใหญ่ที่สุดในโลกเรื่องการเรียนการสอน และการทดสอบในระบบ online ทุกสาขาวิชา เป็นต้น

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...