สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯเปิดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทย

460

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย”

โอกาสนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าฯ รับเสด็จ 

พระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

80%
Awesome
  • Design
Source กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
Comments
Loading...