บิ๊กตู่ลั่นยกปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของชาติ

บิ๊กตู่ ลั่น ยกปัญหายาเสพติด เป็นวาระเร่งด่วนของชาติ

531

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปราศัย “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”ว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิก ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและมีเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อการหยุดยั้งปัญหายาเสพติด อย่างยั่งยืน ยาเสพติด เป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระเร่งด่วน” แห่งชาติ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดในสังคมไทย โดยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน และสังคมโดยส่วนรวม รวมทั้งได้ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิด อีกทั้งนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดอันเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจนและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคม พร้อมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างครบวงจร

โดยดำเนินการใน 4 แผนหลัก คือ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ “เชิงรุก” แผนสกัดเครือข่ายยาเสพติด แผนป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน และแผนการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่มีแนวโน้มการกระจายตัวมากขึ้น ซึ่งได้กำหนดให้ตลอดเดือนมิถุนายนเป็น “เดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติด” ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษ พิษภัย จากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติด ไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชนและมอมเมาเด็ก เยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ ทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตลอดจน เร่งรัดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อผลักดัน และช่วยให้เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด บรรลุผลสำเร็จต่อไป

ปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งครอบครัว เพื่อให้เป็นพลังที่เข้มแข็งในการหยุดยั้งยาเสพติด ไม่ให้ขยายตัวออกไป ผมขอขอบคุณ พี่น้องประชาชนชาวไทย และทุกหน่วยงานที่ได้ช่วยกันป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างเข้มแข็ง ทำให้ปัญหายาเสพติด ลดทอน เบาบางลงทำให้ประเทศไทยของเราปลอดภัย จากยาเสพติด รัฐบาล สามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ ในทุกมิติ สวัสดีครับ

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...