โปรดเกล้าฯบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

โปรดเกล้าฯบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช

450

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายและอุทิศแด่พระบูรพการีและพระบูรพาจารย์

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เชิญดอกไม้ธูปเทียน น้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตร พระราชทานมาถวายแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

80%
Awesome
  • Design
Source สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...