บิ๊กตู่บุกดูงานโรงกำจัดขยะครบวงจรระยอง

บิ๊กตู่บุกดูงานโรงกำจัดขยะครบวงจรระยอง

1,052

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการความร่วมมือประชารัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชื่นชมการบริหารจัดการขยะเมืองระยอง ยกเป็นโครงการต้นแบบท้องถิ่นที่ดี พร้อมหนุนงบขยายโครงการเพิ่ม รองรับ EEC

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง โครงการความร่วมมือประชารัฐองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร

สำหรับโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นโครงการที่จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 67 แห่ง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ครบวงจรแบบศูนย์รวม เน้นระบบการจัดการแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ปัจจุบันศูนย์กำจัดขยะฯ มีขยะชุมชนส่งเข้ามากำจัดวันละประมาณ 1,000 ตัน ด้วยระบบแบบผสมผสาน ประกอบด้วย ระบบคัดแยกขยะ การนำขยะอินทรีย์แปลงเป็นวัสดุปรับปรุงดิน และระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า ระบบคัดแยกขยะเดิมอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ทำให้คัดแยกได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจึงได้ร่วมกับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ลงนามสัญญาโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร เพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย มุ่งไปสู่เทคโนโลยีการแปลงขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนในจังหวัดระยอง เพื่อแก้ไขปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น และยังสามารถนำขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายรูปแบบ ทั้งการแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง วัสดุรีไซเคิล และสารปรับปรุงดิน ซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องยุทธศาสตร์การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระยอง และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ปริมาณขยะมูลฝอยเข้าสู่ระบบกำจัดปลายทางลดลง ขยะอันตรายชุมชนได้รับการคัดแยก เป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป

ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจรพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอชื่นชมจังหวัด ที่มีการบริหารจัดการขยะที่ดี และเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่น ส่วนในวันนี้ รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมและดูการบริหารจัดการขยะ ที่จะต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหา เพราะวันนี้ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องมาทำงานร่วมกัน ซึ่งต้องทำให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากที่สุด และพร้อมมารับฟังปัญหา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการวางแผน และจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรแห่งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน เพราะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ แต่จะต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการ ตามระเบียบของราชการ ทำทุกอย่างไม่ให้เกิดปัญหาในภาคหน้า ทั้งนี้

 

รัฐบาลพร้อมแก้ไขระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายงบที่ล่าช้า  แต่ระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานไปวางแผนโครงการให้ต่อเนื่องในระยะยาว  เพราะพื้นที่จังหวัดระยอง คือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ หรือ EEC ซึ่งต้องจัดการกับขยะใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และจะมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้นให้วางแผนบริหารจัดการให้ดี ในส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันไม่ให้เกิดการลักลอบนำเข้ามาในประเทศ ส่วนปัญหาขยะทางการแพทย์ ได้ฝากให้จังหวัดประสานกับกระทรวงสาธารณสุขนำไปจัดการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรียังฝากให้คำนึงถึงการพัฒนาในพื้นที่ จะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพสิ่งแวดล้อม และยังฝากให้ข้าราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น ปรับเปลี่ยนการทำงาน รวมถึงฝากให้ครูปรับเปลี่ยนการสอน โดยอย่าสอนตามตำรา ให้นำทักษะและเทคนิคมาประยุกต์สอนให้นักเรียนเข้าใจง่าย สอนสามอย่างแต่ให้รู้ถึงห้าอย่าง  พร้อมกันนี้ให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการ

ท้ายสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ยังขอให้คนไทยต้องช่วยกัน เจริญเติบโตไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...