บิ๊กตู่ลุยกินข้าวกับนักเรียนวัดเกาะระยอง

บิ๊กตู่ลุยกินข้าวกับนักเรียนวัดเกาะระยอง

1,053

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาหารกลางวันนักเรียน ร.ร.วัดเกาะ จ.ระยอง เยี่ยมชมโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพื้นที่น้อยในสถานศึกษาที่พัฒนาแบบ School BIRD ชื่นชมในการจัดการ-เป็นต้นแบบที่ดี ย้ำให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.15 น.
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาหารกลางวันนักเรียน และการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา พร้อมเยี่ยมชมโครงการแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรพื้นที่น้อยในสถานศึกษาที่โรงเรียนวัดเกาะ(กริ่มกำพล) ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

นางชูใจ กุญแจทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) กล่าวรายงานว่า โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) เป็นองค์กรในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณธรรม นำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ทำการเกษตรแบบผสมผสานในพื้นที่ 800 ตารางเมตร เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน และส่งจำหน่าย ทั้งนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้


1. นักเรียน ได้รับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษา เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการและการทำธุรกิจ รวมถึงการสร้างจิตสาธารณะเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนและชุมชนของตนเอง
2. ครูและโรงเรียน ครูจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อศักยภาพด้านการเรียนการสอน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการปลูกฝังค่านิยม แนวคิดและทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน 3. ผู้ปกครองและชุมชน จะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการประกอบธุรกิจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาแบบองค์รวมระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีดังนี้ 1. การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน 2. การจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมของโรงเรียน

3. ตั้งกองทุนเงินกู้ในโรงเรียนและชุมชน เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
4. การอบรมครูและผู้นำ
5. การดูแลสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
6. การบริหารจัดการและติดตามผล

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรธุรกิจเพื่อสังคมของโรงเรียน และได้ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โรงอาหาร และตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน พร้อมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับเด็กนักเรียนด้วย

ระหว่างการเยี่ยมชมและรับฟังคำบรรยาย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้เร่งปฏิรูปด้านการศึกษา นักเรียนรวมทั้งครูที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา เป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทย ให้มีองค์ความรู้และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยในส่วนของอาหารกลางวัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งโรงเรียนนี้ได้มีการจัดการและเป็นต้นแบบที่ดี ในการปลูกพืชและนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวัน พร้อมย้ำให้นักเรียนออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง ในส่วนด้านการศึกษาต้องออกเสียงคำควบกล้ำ ร เรือ, ล ลิง ให้ถูกต้อง และขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน ขยันหมั่นเพียร รู้จักความอดทนและเป็นเด็กดีของพ่อแม่

ต่อจากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยย้ำให้เน้นสอนศัพท์พื้นฐาน เช่น ร่างกาย หรือสิ่งใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เกิดการจดจำได้ง่ายขึ้น และให้รักษาเพลงพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สวยงาม รวมถึงเยี่ยมชมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์  โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวด้วยว่าเมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว ต้องกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนจะต้องมีเบญจศีลและเบญจธรรม ครบทั้ง 5 ข้อ เพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีจริยธรรม

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...