ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น ผู้ว่าเมืองพะเยา

ราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น ผู้ว่าเมืองพะเยา

501

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ราชกิจจานุเบกษา เผย ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน 11 ราย ดังนี้

1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
3. นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...