ลุงตู่สุดปลื้มเด็กไทยจากสหรัฐมาเยี่ยมถึงทำเนียบ!!

ลุงตู่สุดปลื้มเด็กไทยจากสหรัฐมาเยี่ยมถึงทำเนียบ

390

คณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในเขตมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาเยือนถิ่น ครั้งที่ 2 จำนวน 78 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวกับเด็กและผู้ปกครองว่าเด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหน ก็เป็นเด็กไทย เป็นอนาคตของชาติและเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ยินดีที่ได้รับทราบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเรียนรู้วิถีไทยและมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย สร้างความผูกพันกับแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน ตลอดจนการเป็นความภาคภูมิใจ เข้าใจในความเป็นไทยและประเทศไทยอย่างถูกต้อง และรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลให้ความสนใจเรื่องการเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ผ่านทุกช่วงวัยที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการเรียนในโรงเรียนคือต้องมีคุณธรรม เริ่มจากเด็ก ครอบครัว โรงเรียน และศาสนา ที่มีการเรียนการสอนในการพัฒนาเด็กไปสู่สังคมที่มีศีลธรรม การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา ซึ่งครอบครัว ครู อาจารย์ จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการศึกษา แต่ก็ต้องมีคุณธรรม จริยธรรมด้วย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญ โดยรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการใช้ภาษาอังกฤษแก่นักเรียนไทย ในขณะเดียวกันก็ขอให้คณะเยาวชนฯ อย่าทิ้งภาษาไทย และขอให้ผู้ปกครองช่วยสอนภาษาไทยแก่เด็กๆ

โอกาสนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในประเทศในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะช่วยวางรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

สำหรับนโยบายกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับเยาวชนนั้น รัฐบาลโดยผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศมีนโยบาย “ชุมชนไทยเข้มแข็ง” เพื่อดำเนินการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนไทยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ให้เยาวชนไทยในต่างประเทศได้สัมผัสประเทศไทยจากประสบการณ์โดยตรง ได้เห็นความแตกต่างของวิถีชีวิตของคนเมืองและคนต่างจังหวัด นายกรัฐมนตรีหวังให้คณะเยาวชนฯ เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยให้มากที่สุด และช่วยกันคิดว่า จะมีส่วนร่วมทำประโยชน์และพัฒนาประเทศไทยได้อย่างไร โดยเฉพาะเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำภายในสังคม และให้ทุกส่วนของไทยเติบโตไปด้วยกันเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำถึงความเชื่อมั่นว่า เยาวชนไทยสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยในการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีกับสหรัฐอเมริกาได้เป็นอย่างดี ทั้งการสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองและเศรษฐกิจ การเป็นทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องของไทยไปสู่ชาวอเมริกัน พร้อมแสดงความขอบคุณผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของโครงการ และขอให้เยาวชนทุกคนเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม สามารถประสานประโยชน์ทั้งของส่วนร่วมและส่วนตน นำความสุข ความก้าวหน้า และความสำเร็จต่าง ๆ มาสู่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

ในตอนท้ายพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหวังว่าคณะเยาวชนไทยฯ จะมีโอกาสกลับมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยว อยู่อาศัย หรือมาทำงาน ประเทศไทยยินดีต้อนรับเสมอ

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...