ประกาศห้ามนำเข้าอาหารส่วนผสมtrans fat เสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด

ประกาศห้ามนำเข้าอาหารส่วนผสมtrans fat เสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด

614

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

โดยปรากฎหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids) จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน(Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ตามประกาศระบุว่าเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่ง พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1 ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

2 ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (13 กรกฎาคม 2561)

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...