สมเด็จพระเทพเสด็จฯแปลงสาธิตเกษตรโรงเรียนนายร้อย จปร.

สมเด็จพระเทพเสด็จฯแปลงสาธิตเกษตร โรงเรียนนายร้อยจปร.

500

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โดยผลผลิตที่ได้จากแปลงนาแห่งนี้ จะนำไปพระราชทานแก่โรงเรียนนายร้อยฯ โรงเรียนโดยรอบ รวมถึงเกษตรกรเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธ์ุข้าวและเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน

80%
Awesome
  • Design
Source มูลิธิชัยพัฒนา
Comments
Loading...