โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “บิ๊กแดง” เป็น “นายทหารพิเศษ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “บิ๊กแดง” เป็น “นายทหารพิเศษ

1,110

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร. ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ

อาศัยความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ 2560

มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลล รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...