องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตรัง

496

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลูพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมกับร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรต่อไป

โดยองคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจสภาพพื้นที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับพบปะเยี่ยมราษฎรรับทราบปัญหา อุปสรรคการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 30 ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับในปี 2562 จะดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับจากโครงการฯ ราษฎรบ้านห้วยต่อ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยต่อน้อย หมู่ที่ 2 บ้านไม้ฝาด หมู่ที่ 3 บ้านปากเม็ง หมู่ที่ 5 และบ้านนาหละ หมู่ที่ 7 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ประมาณ 2,700 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 8,100 คน มีแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

80%
Awesome
  • Design
Source กปร.
Comments
Loading...