สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

657

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 12

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กำเนิดขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457 ทั้งนี้ปณิธานของสถาบัน คือ มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ กอปรด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...