นายกฯย้ำ!!ทำงานสำคัญเร่งด่วนก่อน อย่ารอแต่รัฐบาล

นายกฯย้ำ!!ทำงานสำคัญเร่งด่วนก่อน อย่ารอแต่รัฐบาล

383

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อุบลราชธานี ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เข้าร่วมประชุม

 

นายกฯการประชุม ครม.นอกสถานที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆ ที่ได้มีการสั่งการไปแล้ว รวมถึงเพื่อติดตามรับฟังปัญหาจากประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลนำไปแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆ จึงต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่พบว่ามีแต่ปัญหาเดิมๆ โดยกลุ่มจังหวัดฯ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ จึงต้องร่วมมือกันพัฒนา เพิ่มศักยภาพ เพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียม ไปสู่กลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างเชื่อมโยง เพื่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกลุ่มจังหวัด

สำหรับข้อเสนอการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงข่ายคมนาคมทางถนน โครงข่ายคมนาคมทางอากาศ โครงข่ายคมนาคมทางราง ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ด้านคุณภาพชีวิต โครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ยกระดับศูนย์การแพทย์แผนไทย-พนา เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร ด้านการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมขอมโบราณ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายกฯขอให้จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของแผนงาน อะไรที่สามารถดำเนินการได้ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาไปก่อน อย่ารอให้รัฐบาลช่วยเหลือฝ่ายเดียว พร้อมกล่าวย้ำว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขอให้เร่งดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว พร้อมให้การสนับสนุน

80%
Awesome
  • Design
Source กปส.
Comments
Loading...