สมเด็จพระสังฆราชประทานกัปปิยภัณฑ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมลาว

สมเด็จพระสังฆราชประทานกัปปิยภัณฑ์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมลาว

574

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มี พระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด ดำเนินงานประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งนี้ และโปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิต เพื่อให้ประชาชน ชาวลาวผู้ประสบภัย ผ่านพ้นภัยพิบัติดังกล่าวไปได้โดยสวัสดิภาพ

โปรดมีพระบัญชาให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยภัณฑ์เท่าราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้

80%
Awesome
  • Design
Source สนง.เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...